مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Radical retropublic prostatectomy
call number : WJ,768,.R3
doc type : Non-Persian Media
doc no : cd694
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1517 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌