مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Saint-frances: Guide to psychiatry
conference : ‭MacCarthy, Malia‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 6489
NLM : ‭WM‬,‭100‬,‭M123s‬,‭2001‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 17563 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌