مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Gastroenterology
doc type : Non-Persian Book
doc no : 6483
NLM : ‭WI‬,‭140‬,‭G257‬,‭2003‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 23277 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌