مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Ulrich's on disk
call number : REF,Z,6941,.U5,2003
doc type : Non-Persian Media
doc no : cd562
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1141 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌