مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Sample survey: principles and methods
conference : ‭Barnett, Vic‬
LC.number : ‭QA‬,‭276,.6‬,‭.B3S2‬,‭2002‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 6306
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 22561 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌