مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Narsis unlimited
call number : PE,1628,.N3,2002
doc type : Non-Persian Media
doc no : cd486
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 561 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌