مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Campbell's operative orthopaedics
call number : WE,168,.C3,2003
doc type : Non-Persian Media
doc no : cd405
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1322 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 719 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 1045 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌