مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Dahnert`s radiology review manual
call number : WN,100,.D3,1999
doc type : Non-Persian Media
doc no : cd380
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 823 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌