مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Ultrasound
call number : WB,289,.U4,1998
doc type : Non-Persian Media
doc no : cd314
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 856 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌