مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Lab manual to accompany: health assessment in nursing
conference : ‭Weber, Janet‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 6221
NLM : ‭WY‬,‭100‬,‭W373l‬,‭2003‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 21201 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌