مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Cambridge IELTS 3: examination papers from the university of cambridge local examinations syndicate
LC.number : ‭PE‬,‭1114‬,‭.C3‬,‭2002‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 6219
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 21631 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌