مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Handbook for anesthesia and co-existing disease
doc type : Non-Persian Book
doc no : 6172
NLM : ‭WO‬,‭245‬,‭H236‬,‭2002‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 21382 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 21386 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 426 1 ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌