مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Object-oriented approach: concepts, system development, and modeling with UML
conference : ‭Satzinger, John W.‬
LC.number : ‭QA‬,‭76,.64‬,‭.S2O2‬,‭2001‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 6095
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 20564 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌