مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : N.L.M: National Library of Medicine classification: a scheme for the shelf arrangement of library materials in the field of medicine and its related sciences
LC.number : ‭Z‬,‭697‬,‭.M4N3‬,‭1999‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 6089
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 16899 1 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
2 16958 2 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
3 16961 3 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
4 16962 4 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌