مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : National Library of medicine classification: a scheme for the shelf arrangement of books in the field of medicine and its related sciences
LC.number : ‭Z‬,‭697‬,‭.M4N3‬,‭1981‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 6086
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 7689 1 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
2 11107 8 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
3 20604 4 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
4 20605 5 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
5 20606 6 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
6 11106 2 ان‍ب‍ار موجود م‍رج‍ع‌
7 11108 3 ان‍ب‍ار موجود م‍رج‍ع‌
8 20607 7 ان‍ب‍ار موجود م‍رج‍ع‌