مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : XML handbook
conference : ‭Goldfarb, Charles F.‬
LC.number : ‭QA‬,‭76,.76‬,‭.X5G6‬,‭2001‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 6074
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 20572 1 م‍رک‍زی‌ موجود