مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : ABC of hypertension
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1645
NLM : ‭WG‬,‭340‬,‭A116‬,‭1987‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1610 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 1611 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 7795 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 7796 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 7797 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌