مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Calculations in pharmacy
conference : ‭Rouse, Sue H.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1644
NLM : ‭QV‬,‭744‬,‭R863c‬,‭1976‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 710 1 م‍رک‍زی‌ موجود