مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Laboratory hematology
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1635
NLM : ‭WH‬,‭100‬,‭L123‬,‭1984‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 4295 2 2 م‍رک‍زی‌ موجود
2 4517 3 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 4543 3 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 4296 1 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 4297 1 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 4298 2 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌