مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Laboratory hematology: an account of laboratory techniques
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1607
NLM : ‭WH‬,‭100‬,‭L123‬,‭1989‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 6864 2 م‍رک‍زی‌ 1398/10/22 در امانت
2 11144 4 م‍رک‍زی‌ موجود
3 6865 3 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 6863 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌