مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Valvular heart disease
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1530
NLM : ‭WG‬,‭260‬,‭V215‬,‭1981‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1338 1 م‍رک‍زی‌ موجود