مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Laboratory immunology and serology
conference : ‭Bryant, Neville J.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1511
NLM : ‭QW‬,‭504‬,‭B915L‬,‭1978‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 686 1 م‍رک‍زی‌ موجود