مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Laboratory immunology and serology
conference : ‭Bryant, Neville J.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1501
NLM : ‭QW‬,‭504‬,‭B915L‬,‭1979‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 243 4 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود
2 244 7 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 245 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 246 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 685 8 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 2567 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 4972 6 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 8342 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌