مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Laboratory medicine-clinical microscopy
conference : ‭Freeman, James A.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1493
NLM : ‭QY‬,‭4‬,‭F855L‬,‭1974‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1150 1 م‍رک‍زی‌ موجود