مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Obstetric anesthesia: principles and practice
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1434
NLM : ‭WO‬,‭450‬,‭O14‬,‭1994‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 11086 1 م‍رک‍زی‌ موجود