مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Bailliere's clinical obstetrics and gynecology: international practice and research
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1409
NLM : ‭WQ‬,‭100‬,‭B157‬,‭1994‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 10942 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌