مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Laboratory instrumentation
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1316
NLM : ‭QY‬,‭26‬,‭L123‬,‭1974‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 826 1 م‍رک‍زی‌ موجود