مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Laboratory mathematics: medical and biological applications
conference : ‭Blankenship, June‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1266
NLM : ‭QA‬,‭37‬,‭B642L‬,‭1976‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1096 1 م‍رک‍زی‌ موجود