مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : ICD. 9. CM: The International classification of diseases 9th revision clinical modification
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1068
NLM : ‭WB‬,‭15‬,‭I15‬,‭1989‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 6257 10 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 6259 4 1 م‍رک‍زی‌ 1381/11/03 در امانت
3 6261 7 1 م‍رک‍زی‌ موجود
4 6263 9 1 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
5 6266 0 1 م‍رک‍زی‌ موجود
6 6269 0 2 م‍رک‍زی‌ موجود
7 6271 10 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 6273 5 2 م‍رک‍زی‌ موجود
9 6280 2 3 م‍رک‍زی‌ 1381/11/03 در امانت
10 6282 10 3 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
11 6283 9 3 م‍رک‍زی‌ 1394/07/16 در امانت
12 6284 8 3 م‍رک‍زی‌ موجود
13 6286 0 3 م‍رک‍زی‌ موجود
14 11422 11 1 م‍رک‍زی‌ موجود
15 11423 11 2 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
16 6258 5 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
17 6260 1 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
18 6262 8 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
19 6264 3 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
20 6265 2 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
21 6267 2 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
22 6268 3 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
23 6270 6 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
24 6272 4 2 ان‍ب‍ار موجود م‍رج‍ع‌
25 6274 1 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
26 6275 9 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
27 6276 8 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
28 6277 4 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
29 6278 5 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
30 6279 3 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
31 6281 1 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
32 6285 7 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
33 11424 11 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌