مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‍ان‌، راه‌ح‍ل‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د ب‍رای‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ق‍دی‍م‍ی‌
پدیدآور : گ‍ی‍ن‍ات‌، ه‍ای‍م‌ ج‍ی‌.
شماره راهنما : ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌گ۹ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۷۶۷
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌/رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌/ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۱۱۳۳ 1 م‍رک‍زی‌ 1381/11/03 در امانت
2 ۲۱۱۳۴ 2 م‍رک‍زی‌ موجود
3 ۲۱۱۳۵ 3 م‍رک‍زی‌ موجود