مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ت‍ا ات‍اق‍ت‌ را ت‍م‍ی‍ز ن‍ک‍رده‌ای‌، ن‍ه‌
پدیدآور : اس‍ل‍ون‌، ه‍وارد ن‍ورم‍ن‌
شماره راهنما : ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۲‬,‭۱۳۷۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۶۸۶
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌/وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌ - ان‍درزن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۵۱۷۳ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌