مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ج‍اده‌ه‍ا و ب‍زرگ‍راه‌ه‍ا
شماره راهنما : ‭TE‬,‭۱۴۹‬,‭‌ج۲‬,‭۱۳۷۱‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۶۵۴
موضوع : راه‍ه‍ا - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۵۲۲۰ 1 م‍رک‍زی‌ موجود