مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ع‍ارف‍ان‍ه‌ه‍ا، ج‍ام‍ی‌ از اق‍ی‍ان‍وس‌ ب‍ی‍ک‍ران‌ ع‍رف‍ان‌
پدیدآور : م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، رض‍ا
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۳۶۰۶‬,‭‌م۶‌ع۲‬,‭۱۳۷۱‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۵۷۵
موضوع : ش‍ع‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌/ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۵۰۷۹ 1 م‍رک‍زی‌ موجود