مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍ازده‌ اح‍ت‍ج‍اب‌
پدیدآور : گ‍ل‍ش‍ی‍ری‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۸۱۹۲‬,‭‌ل۵۷‌ش۲‬,‭۱۳۴۷‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۵۳۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۵۸۶ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌