مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ع‍ب‍دال‍رزاق‌ پ‍ه‍ل‍وان‌،۲ - پ‍ه‍ل‍وان‌ م‍ح‍م‍د م‍ازار،۳ - پ‍ه‍ل‍وان‌ اب‍وس‍ع‍ی‍د،۴ - پ‍ه‍ل‍وان‌ دروی‍ش‌
پدیدآور : ان‍ص‍اف‍پ‍ور، غ‍لام‍رض‍ا
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۷۹۶۲‬,‭‌ن۷‌ع۲‬,‭۱۳۵۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۵۱۶
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۵۰۷ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌