مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : خ‍اطرات‌ ح‍ی‍وان‍ات‌
پدیدآور : س‍ج‍اده‌چ‍ی‌، م‍ه‍دی‌
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۸۰۹۵‬,‭‌ج۲‌ح۲‬,‭۱۳۷۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۵۱۳
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۵۰۸۸ 1 م‍رک‍زی‌ موجود