مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍ادک‍ام‍ان‌ دره‌ ق‍ره‌س‍و
پدیدآور : اف‍غ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌ف۷۳‌ش۲‬,‭۱۳۴۷‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۴۲۱
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۳۹۲ 2 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۶۸۷۶ 1 م‍رک‍زی‌ 1399/07/07 در امانت