مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ج‍اذب‍ه‌ اس‍لام‌
پدیدآور : م‍ارک‍وس‌، م‍ارگ‍ری‍ت‌
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۶/،۲۲۸‬,‭‌م۲‌ج۲‬,‭۱۳۵۲‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۴۰۳
موضوع : ت‍ازه‌ک‍ی‍ش‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌/اس‍لام‌ - ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۸۷۷ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌