مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ض‍ای‍ع‍ات‌ گ‍ران‍ول‍وم‍ات‍وز در غ‍دد ل‍ن‍ف‍اوی‌ و ب‍ررس‍ی‌ آن‌ در ۲۷ م‍ورد ب‍ی‍م‍ار
شماره مدرک : ۱۳۴پ‌
پدیدآور : طاه‍ری‌ ب‍ش‍روی‍ه‌، ک‍ام‍ران‌
شماره راهنما : ۱۳۴پ‌
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍رای‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۸۷۷ 1 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌