مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : چ‍راغ‍ی‌ ب‍ر ف‍راز م‍ادی‍ان‌ ک‍وه‌
پدیدآور : ی‍اق‍وت‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۸۳۲۳‬,‭‌ف‍لا۶‌چ۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۳۸۳
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۴۷۵ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌