مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : دارال‍م‍ج‍ان‍ی‍ن‌
پدیدآور : ج‍م‍ال‌زاده‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۸۰۰۵‬,‭آ۱۲د۲‬,‭۱۳۳۳‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۳۰۶
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۵۵۵ 2 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۶۹۸۸ 1 م‍رک‍زی‌ موجود
3 ۴۷۸۵ 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌