مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍اع‍رآی‍ن‍ه‌ه‍ا(ب‍ررس‍ی‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ن‍دی‌ و ش‍ع‍رب‍ی‍دل‌)
پدیدآور : ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۶۶۴۰‬,‭آ۱۶‌ش۲‬,‭۱۳۷۱‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۲۵۱
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۲ /ب‍ی‍دل‌ده‍ل‍وی‌. ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق‌،۱۱۳۳-۱۰۵۴ ق‌.- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر/س‍ب‍ک‌ ه‍ن‍دی‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۵۸۴۶ 1 م‍رک‍زی‌ موجود