مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ب‍ا چ‍ش‍م‍ان‍ی‌ از خ‍اک‍س‍ت‍ر، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر
پدیدآور : دس‍ت‌ غ‍ی‍ب‌، م‍ی‍ن‍ا
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۸۰۴۱‬,‭‌س۴‌ب۲‬,‭۱۳۵۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۱۶۱
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۴۳۹ 1 م‍رک‍زی‌ موجود