مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : طب‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
پدیدآور : ص‍ح‍اوی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۹۹۹
رده پزشکی : ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ص۴۳۲ط‬,‭۱۳۶۸‬
موضوع : پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌/ش‍ک‍م‌ ح‍اد - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۲۷۲ 1 ۱ م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۱۳۲۷۰ 2 ۱ ان‍ب‍ار موجود
3 ۱۳۲۷۱ 3 ۱ ان‍ب‍ار موجود