مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ذخ‍ی‍ره‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‍ی‌
پدیدآور : ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍ع‍ی‍ل‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۹۸۶
رده پزشکی : ‭WB‬,‭۷/IJ۰،۵‬,‭‌ح۵۸۷ذ‬,‭۱۳۵۲‬
موضوع : پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۵۵۳ 1 ۳ م‍رک‍زی‌ موجود