مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : طب‌ اس‍لام‍ی‌
پدیدآور : ن‍وران‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۸۰۳
رده پزشکی : ‭WB‬,‭۵۰‬,‭‌ن۷۱۵ط‬,‭۱۳۵۸‬
موضوع : پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۵۳۲ 1 ۱ ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌