مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ه‍ا
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۵۷۲
رده پزشکی : ‭WD‬,‭۲۲۰‬,‭آ۱۵۷‬,‭۱۳۷۱‬
موضوع : اخ‍ت‍لال‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌/م‍ای‍ع‌ درم‍ان‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۶۳۸۳ 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۶۳۸۲ 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۱۶۳۸۴ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۱۶۳۸۵ 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۱۶۳۸۶ 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌