مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ض‍ای‍ع‍ات‌ م‍خ‍اط ده‍ان‌
پدیدآور : آب‍وی‍ان‍س‌، وی‍ت‍ال‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۴۳۰
رده پزشکی : ‭WU‬,‭۱۴۱‬,‭آ۱۵۹‌ض‬,‭۱۳۶۴‬
موضوع : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ده‍ان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌/ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ده‍ان‌ - درم‍ان‌/زخ‍م‌ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۲۷۴ 1 م‍رک‍زی‌ موجود