مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ض‍روری‍ات‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ج‍ام‍ع‌۲ : پ‍ات‍ول‍وژی‌ ع‍م‍وم‍ی‌، ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، ب‍اک‍ت‍ری‍ول‍ژی‌...
پدیدآور : رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۳۱۱
رده پزشکی : ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۳۷۷‌ض‬,‭۱۳۷۱‬
موضوع : آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۹۱۸۶ 3 ۲ م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۱۹۱۸۴ 1 ۲ ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۱۹۱۸۵ 2 ۲ ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۱۹۱۸۷ 4 ۲ ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۱۹۱۸۸ 5 ۲ ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 ۱۹۱۸۹ 6 ۲ ان‍ب‍ار موجود
7 ۱۹۱۹۰ 7 ۲ ان‍ب‍ار موجود
8 ۱۹۱۹۱ 8 ۲ ان‍ب‍ار موجود
9 ۱۹۱۹۲ 9 ۲ ان‍ب‍ار موجود
10 ۱۹۱۹۳ 10 ۲ ان‍ب‍ار موجود
11 ۱۹۱۹۴ 11 ۲ ان‍ب‍ار موجود
12 ۱۹۱۹۵ 12 ۲ ان‍ب‍ار موجود
13 ۱۹۱۹۶ 13 ۲ ان‍ب‍ار موجود
14 ۱۹۱۹۷ 14 ۲ ان‍ب‍ار موجود
15 ۱۹۱۹۸ 15 ۲ ان‍ب‍ار موجود