مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ق‍واع‍د س‍اخ‍ت‍ار ج‍م‍ل‍ه‌
پدیدآور : ک‍رون‌، راب‍رت‌
شماره راهنما : ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭‌ک۴ز۲‬,‭۱۳۷۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۰۰۷
موضوع : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - دس‍ت‍ور - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۸۰۰۴ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌